Kościół domem i szkołą komunii – trzyletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce

15 kwietnia 2010 | autor: Bracia z Kołobrzegu

W pierwszą niedzielę Adwentu 2010 r. zacznie być realizowany trzyletni program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Jego hasło brzmi: „Kościół domem i szkołą komunii”.

Jego szczegóły omawiane są dziś i jutro w Warszawie na ogólnopolskiej konferencji dyrektorów wydziałów duszpasterskich i duszpasterzy krajowych. Obrady prowadzi abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji ds. Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród głównych celów, jakie stawia sobie Kościół w Polsce, przyjmując taki właśnie program, abp Gądecki wymienił: odkrywanie i pogłębienie duchowości komunii, odnowę i wzmocnienie różnorodnych „struktur komunijnych” Kościoła, w tym uczestnictwa świeckich w diecezjalnych radach duszpasterskich czy w radach parafialnych, a wreszcie krzewienie „duchowości komunii”, wobec coraz bardziej atomizującego się świata.

Pierwszy rok trzyletniego programu – jak poinformował abp Gądecki – koncentrować się będzie wokół tematu: „W komunii z Bogiem”. Metropolita poznański ocenił, że obecnie istotnym zadaniem Kościoła w Polsce jest rozbudzenie mistyki, a więc odbudowanie wrażliwości na więź z Bogiem. Podkreślił, że podstawowym elementem wiary chrześcijańskiej jest osobista relacja człowieka z Bogiem, co można określić inaczej jako zakorzenienie w Bogu. Zatem fundamentem wszelkich programów czy innych akcji duszpasterskich musi być umacnianie tej podstawowej relacji wiary. Jeśli bowiem „stracimy tę perspektywę, to liczne akcje duszpasterskie zadowalać będę wyłącznie ich organizatorów, nie odnosząc głębszego efektu”.

Rok 2010/2011 – jak wyjaśnił sekretarz Komisji, ks. Szymon Stułkowski – poświęcony będzie głównie „odkrywaniu mistycznych korzeni – komunii z Bogiem”. Zauważył, że bardzo istotna w tym zakresie będzie współpraca z ogólnopolskim Dziełem Biblijnym, co będzie mieć na celu pogłębienie formacji biblijnej Polaków, nie tylko dzieci i młodzieży, ale i osób dorosłych. Dzieło Biblijne przygotowuje bardzo dobre materiały edukacyjne, w tym multimedialne, które niebawem dotrą do wszystkich polskich parafii. Ks. Stułkowski postulował także otworzenie specjalnych centrów formacji biblijnej w każdej diecezji. Podkreślił, że dużą wagę należy przykładać do właściwego wykorzystania w parafiach także istniejących Szkół Nowej Ewangelizacji czy Ruchu Światło-Życie.

Ważne miejsce w tegorocznym programie „W komunii z Bogiem” zajmie również troska o pogłębienie przeżywania sakramentów, czyli tzw. inicjacja chrześcijańska. Abp Gądecki zauważył, że bp Zbigniew Kiernikowski przygotował specjalne materiały na temat chrześcijańskiej inicjacji, które też mogą stać się cenną pomocą w realizacji programu przez wszystkie parafie.

Kolejny rok ogólnopolskiego programu duszpasterskiego, przypadający na liturgiczny rok 2011/2012, przebiegać będzie w oparciu o hasło: „Kościół naszym domem”. Wśród głównych jego celów abp Gądecki wymienił: ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego, wzmocnienie ducha ekumenizmu, pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz odnawianie i budowa struktur komunijnych.

Nawiązując do tych ostatnich punktów wskazał na bardzo pozytywną rolę diecezjalnych rad społecznych, które zostały powołane w niektórych diecezjach, w tym w archidiecezji poznańskiej. Zauważył, że wchodzący w ich skład ludzie świeccy, dobrze wykształceni, kompetentni w wielu dziedzinach i myślący w duchu Kościoła, mogą oddać olbrzymie zasługi w praktycznej aplikacji nauczania Kościoła do konkretnych sytuacji czy wyzwań społecznych.

Ks. Stułkowski zaproponował z kolei, aby w kolejnych latach, 2011 oraz 2012, zorganizować ogólnopolskie kongresy najpierw rad diecezjalnych, a później przedstawicieli rad parafialnych. Mogłyby one stać się cennym miejsce wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji.

Abp Gądecki zwrócił uwagę, że bardzo ważnym zadaniem jest tworzenie właściwych relacji między duchownymi a świeckimi. Zadaniem świeckich nie jest bowiem ustawianie się w „roli kapłana” bądź próby zastąpienia go, lecz pełnienie apostolatu w duchu Ewangelii w różnorodnych środowiskach społecznych i zawodowych. Ta rola świeckich – zdaniem wiceprzewodniczącego Episkopatu – jest nie do zastąpienia.

Trzeci rok omawianego programu – realizowany w okresie 2012/2013 – skoncentrowany będzie wokół hasła: „Być solą ziemi”. Wśród jego celów abp Gądecki wymienił przede wszystkim rozbudzanie ducha apostolskiego, inspirowanego duchowością komunii. Ma to służyć „formowaniu wiernych zdolnych do czynnego zaangażowania w przemianę świata” i uwrażliwienie ich na najbardziej potrzebujących. Skutkiem tak pojętej formacji winna być – jak zauważył – silniejsza i bardziej odpowiedzialna obecność świeckich w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym, kulturalnym i medialnym.

Sprzyjać winno to też odkrywaniu nowych powołań do ewangelizacji, jak i tworzeniu ośrodków formacji animatorów świeckich czy umacnianie i rozszerzanie działalności parafialnych zespołów Caritas.


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: