Franciszkanin postulatorem ks. Popiełuszki

15 listopada 2015 | autor: o. Admin
Franciszkanin postulatorem ks. Popiełuszki
Franciszkański świat
0

O. Zbigniew Suchecki OFMConv został mianowany postulatorem sprawy kanonizacji bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Nominacji dokonał ks. kardynał Kazimierz Nycz, abp metropolita warszawski.
O. Zbigniew Suchecki  urodził się w 1960 roku w Kamiennej Górze. W 1979 r. wstąpił do krakowskiej prowincji zakonu franciszkanów. Po pięciu latach złożył śluby wieczyste. Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 r.

Studiował prawo kanoniczne na Uniwersytecie Katolickim Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uzyskał doktorat utroque jure na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W latach od 1993 do 2005 wykładał na tym uniwersytecie De sanctionibus in Ecclesia. Od 1990 jest profesorem zwykłym Papieskiego Fakultetu Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie, gdzie wykłada przedmioty De normis generalibus, De Ecclesiae munere docendi, De bonis Ecclesiae temporalibus, De sanctionibus in Ecclesia, e De Processibus. Od 2013 jest wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Antonianum.

Oto niektóre jego publikacje:

Książki

1. La cremazione dei cadaveri nel Diritto Canonico, Roma 1990.

2. La cremazione nel Diritto Canonico e Civile, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995, ss. 300.

3. Positio super martyrio Mariae Stellae (in saeculo: Adelaide Mardosewicz et 10 Sociarium, Sororum professarum ex instituto Sacrae Familiare de Nazareth in odium fidei, uti fertur, interfectarum († 1 agosto 1943), Roma 1996.

4. La Massoneria nelle disposizioni del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e del 1983, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1997.

5. Le sanzioni Penali nella Chiesa: Parte I, I delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363), ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 1999.

6. Il processo penale canonico, (a cura di Zbigniew Suchecki), Milano 2000.

7. Chiesa e massoneria: Congregazione Plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del Codice di Diritto Canonico tenuta nei giorni 20-29 ottobre 1981 riguardante quinta questione speciale dedicata alla riassunzione del can. 2335 del Codice di Diritto Canonico 1917, ed. Libreria Editrice Vaticana, Roma 2000.

8. Kościół a masoneria, Kraków 2002.

9. Il processo penale canonico, (a cura di Zbigniew Suchecki), Roma 2003.

10. Kościół a masoneria, Kraków 2009.

11. Kremacja w kulturach świata, Kraków 2009.

12. Le privazioni e le proibizioni nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Roma 2010.

Artykuły

13. La cremazione nella legislazione della Chiesa, in Apollinaris, 66 (1993) pp. 653-727.

14. Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, in Prawo Kanoniczne, 36 (1993), n. 1-2, pp. 145-159.

15. La cremazione nel diritto comparato, in Utrumque Ius. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis, Vitam Impendere Magisterio: Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzorni, O.P. e Giuseppe di Mattia, O.F.M. Conv. (a cura di D.J. Andrés Gutiérrez, C.M.F.), Roma 1993, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 111-167.

16. La Massoneria e le sanzioni della Chiesa, in Aa.Vv., Liber Amicorum Mons. Biffi: scritti in onore di Mons. Franco Biffi, Roma 1994, ed. Libreria Editrice Vaticana – Libreria Editrice Lateranense, pp. 157-209.

17. La cremazione dei corpi nelle disposizioni del “Codex Iuris Canonici” del 1917 e del 1983. (Studio storico-giuridico), in Aa.Vv., I problemi cimiteriali nell’Europa postindustriale, (Atti del convegno 24-25 maggio 1997 – Portoferraio [Isola d’Elba]), Bologna 1997, pp. 131-211.

18. Masoneria w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983), in W nurcie franciszkańskim, 7 (1998) pp. 157-173.

19. Wolnomularstwo w dokumentach Stolicy Apostolskiej i Kodeksie Prawa Kanonicznego, ze szczególnym uwzględnieniem dekretów Kongregacji Doktryny Wiary (1949-1983) in Prawo kanoniczne 41 (1998) nr 3-4, pp. 167-220.

20. Le sanzioni penali nella Chiesa: una bibliografia, in Apollinaris 71 (1998) pp. 125-165.

21. Pena e penitenza in Diritto Canonico, A proposito di un libro di recente pubblicazione, in Apollinaris 71 (1998) pp. 291-298.

22. Il processo penale giudiziario, in I giudizi nella Chiesa, processi e procedure speciali, XXV Incontro di studio Centro Universitario “Villa S. Giuseppe” Torino 29 giugno – 3 luglio (a cura di Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico) ed. Glossa, Milano 1999, vol. 7, pp. 227-265.

23. Padre Kolbe e la dottrina della Chiesa sulla massoneria, in Aa.Vv., San Massimiliano Kolbe e la Nuova Evangelizzazione, in Atti del Congresso Internazionale (Niepokalanów, Polonia, 19-25 Settembre 1994), (a cura di E. Galignano), Roma 1999, pp. 73-134.

24. Il processo penale giudiziario, in Aa.Vv., Il processo penale canonico, (a cura di Zbigniew Suchecki), Milano 2000, pp. 210-249.

25. Il diritto Canonico di fronte alla cremazione, in Aa.Vv., Scegliere la cremazione: normative, problematiche di diritto, tecnologie e modalità di gestione, Idee e opinioni a confronto, Atti del convegno del 20 maggio 2000 (a cura di Comune di Treviso, Assessorato alla Sanità – Servizi Sociali – Servizi Demografici) Treviso 2000, pp. 19-54.

26. Il processo penale giudiziario nel «Codex Iuris Canonici» del 1983, in Apollinaris 73 (2000) pp. 367-405.

27. Libera muratoria (c. 2335 CIC 1917), in Apollinaris 74 (2001) n. 1–4, pp. 471-528.

28. La massoneria (libera muratoria) nelle disposizioni del «Codex» del 1917 e del 1983, in Utrumque Ius, scritos en honor del prof. Castaño (a cura di Domingo Andrés Gutiérrez, cmf), Roma 2001, pp. 105-144.

29. Il processo penale giudiziario, in Aa.Vv., Il processo penale canonico, (a cura di Zbigniew Suchecki), Roma 2003, Lateran University Press, pp. 235–277.

30. Riferimenti Bibliografici, in Aa.Vv., Il processo penale canonico, (a cura di Zbigniew Suchecki), Roma 2003, Lateran University Press, pp. 417–447.

31. Il processo penale giudiziario nel Codice di Diritto Canonico del 1983, in Aa.Vv., Ius Canonicum in Oriente et Occidente; Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburstag, Frankfurt am Main–Berlin–Bern–Bruxelles–New York–Oxford–Wien 2003, pp. 959–979.

32. Przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu z uwzględnieniem ustaw partykularnych Konferencji Episkopatu USA, w: Powołanie franciszkańskie: przeżywanie charyzmatu w XXI wieku (red. Z. Kijas) Kraków 2003, pp. 37–65.

33. Rola promotora sprawiedliwości w procesie karnym. (Ruolo del promotore di giustizia nel processo penale) in Semel Deo dedicatum non est ad usum humanos ulterius transferendum. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Julianowi Kałowskiemu MIC z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin (red. J. Wroceński, B. Szewczul, A. Orczykowski) Warszawa 2004, pp. 551–579.

34. Promotor sprawiedliwości i jego udział w sprawach karnych, in Roczniki Nauk Prawnych, 14 (2004) n. 2, pp. 191–225.

35. La tutela penale della dignità della persona umana nei discorsi di Giovanni Paolo II al Tribunale della Rota Romana, in Apollinaris 77 (2004) n. 1–2, pp. 293-317.

36. Considerazioni sull’inflizione della pena in talune fattispecie concrete, in Processo penale e tutela dei diritti nell’Ordinamento Canonico, Milano 2005, pp. 349–389.

37. La nostra cura per i morti, in Roczniki Nauk Prawnych, 8 (2008), pp. 175-236.

38. Le fasi e le finalità delle pene canoniche nel Codice di Diritto Canonico del 1983, in Illum oportet crescere, Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego (red. W. Irek, G. Sokołowski, Wrocław 2009, pp. 253-285.

39. Męczeństwo jako wyraz heroicznej miłości w świetle aktualnej dyskusji teologicznej i praktyki Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, w: AA.VV., Misterium miłości, (red. W. Irek, G. Sokołowski, A. Tomko) Wrocław 2010, pp. 86-110.

40. Il Diritto Canonico di fronte alla cremazione, in: I martedì 8 (1998) pp. 48-50; 52-53.

41. Problematyka masonerii współczesnej, in: Rycerz Niepokalanej, 1 (1999) pp. 39-41.

42. Masoneria, in Mesagerul Sfântului Anton, Martie – Aprile 1999, pp. 6-8.

43. Francmasoneria, in Mesagerul Sfântului Anton, Mai – Iunie 1999, pp. 14-16.

44. La cremazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983, in: I servizi funerari, 3 (2000) pp. 29-34.

48. La cremazione nel Codice di Diritto Canonico del 1917 e del 1983, in: I servizi funerari, 4 (2000) pp. 38-43.

49. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione/parte I, in: I servizi funerari, 4 (2001) pp. 44-49.

50. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione, in: I servizi funerari, Rivista trimestrale tecnico-giuridica per gli operatori del settore funebre e cimiteriale On-line, ed. Euro.Act srl 1 (2002) pp. 43-58.

51. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione/parte II, in: I servizi demografici: mensile professionale per i sevizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica, 4 (2002) pp. 484-492.

52. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione/parte III, in: I servizi demografici: mensile professionale per i sevizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica, 5 (2002) pp. 599-603.

53. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione/parte IV, in: I servizi demografici: mensile professionale per i servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica, 6 (2002) pp. 713-722.

54. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione, in: Apollinaris 75 (2002) n. 1-2, pp. 263-299.

55. Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione/parte I, w: I servizi demografici: mensile professionale per i sevizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica ed informatica, 3 (2002) pp. 353-356.

56. La massoneria, in: La notte della religione (red. F. Perez) Rimini 2003, pp. 43–46.

57. Massoneria: la New Age del’700, in La notte della religione (red. F. Perez) Rimini 2003, pp. 47–50.

Biblioteca Sanctorum

58. Mardosewicz, Adelaide (Maria Stella del SS. Sacramento), in: Biblioteca sanctorum, seconda appendice, Roma 2000, coll. 865-875.

za: franciszkanie.pl


Najczęściej czytane:

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

%d bloggers like this: