Pytania

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące życia zakonnego, napisz do nas!


1. Co znaczy OFMConv. za nazwiskiem franciszkanów?

Jest to skrót od łacińskich słów Ordo Fratrum Minorum Conventualium, czyli Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych. Takiego skrótu używają franciszkanie na całym świecie. Czasami można spotkać podobne określenie: OFM (Zakon Braci Mniejszych), którym posługują się franciszkanie w brązowych habitach (bernardyni i reformaci) lub OFMCap. (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum), którego używają kapucyni.

2. Jakie śluby składają franciszkanie?

Franciszkanie, podobnie jak większość zakonów na świecie, składają trzy śluby: posłuszeństwa, życia bez własności (ubóstwa) i czystości. śluby zakonne są nie tylko wyrzeczeniem składanym Panu Bogu, ale przede wszystkim Jego wielkim darem, przez które każdy zakonnik może się całkowicie oddać swemu Stwórcy.

3. Co to jest koronka franciszkańska?

Koronka franciszkańska zwana również franciszkańskim różańcem jest formą modlitwy. Rozpoczyna się od znaku krzyża, po czym od razu odmawia się pierwszą radość. Po niej następuje druga, trzecia itd. Na końcu dodaje się dwa „Zdrowaś Maryjo”, tak że koronka zawiera 72 „Zdrowaś” – co odpowiada liczbie lat, które Matka Boża miała przeżyć na ziemi. Następnie odmawia się w intencji Ojca świętego jedno „Ojcze nasz” i jedno „Zdrowaś Maryjo”. W XX w. przyjął się też zwyczaj, aby do Koronki dodawać wyznanie wiary, np. Skład Apostolski. Następnie na podobieństwo różańca rozważa się siedem tajemnic (radości Matki Bożej): 1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie; 2. Nawiedzenie św. Elżbiety; 3. Narodzenie Pana Jezusa; 4. Pokłon Trzech Króli; 5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni; 6. Zmartwychwstanie Chrystusa; 7. Wniebowzięcie i ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królowę nieba i ziemi.

4. Jak wygląda formacja w zakonie franciszkanów i jak długo trwa?

Formacja duchowa obejmuje całe życie zakonnika od chwili wstąpienia do zakonu aż do śmierci. Szczególnie jednak ważny jest czas rozpoznawania swego powołania.

5. Co to jest postulat (prenowicjat)?

Postulat (prenowicjat) jest pierwszym etapem formacji zakonnej. W Prowincji św. Maksymiliana trwa on przez rok. Przez ten czas kandydaci do Zakonu żyjąc we wspólnocie mają okazję poznać życie zakonne. Postulat ma ułatwić stopniowe przejście z życia świeckiego do życia zakonnego. Ma na celu zbadanie powołania kandydatów, stopnia dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Postulat naszej prowincji zakonnej mieści się w Ostródzie.

6. Co to jest nowicjat?

Po ukończeniu postulatu kandydaci wracają do swoich domów rodzinnych, by po wakacjach rozpocząć nowicjat, czyli drugi etap życia zakonnego. W tym czasie pod kierunkiem mistrza nowicjatu nowicjusze mają rozpoznawać swoje powołanie i przygotować się do złożenia ślubów zakonnych. Przez okres jednego roku zaznajamiają się z regułą, konstytucjami, zwyczajami i zasadami życia zakonnego. Nowicjusze wprowadzani są w ducha modlitwy, w pracę nad sobą i praktykę zachowania rad ewangelicznych. Nowicjat to czas odosobnienia. Bardzo ograniczone są kontakty zewnętrzne. Po ukończeniu nowicjatu składa się pierwsze śluby zakonne.

7. Co to jest juniorat?

Po ukończeniu nowicjatu i złożeniu pierwszych ślubów zakonnych rozpoczyna się kolejny okres formacji zakonnej: juniorat. Ma on na celu kontynuowanie i pogłębianie formacji nowicjackiej. Kandydaci na prezbiterów odbywają juniorat w Wyższym Seminarium Duchownym OO. Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach, natomiast kandydaci na braci zakonnych juniorat odbywają w Koszalinie. W jego trakcie bracia pogłębiają znajomość Pisma świętego, teologii i franciszkanizmu. Poznają różne rodzaje pracy. Zdobywając coraz większą dojrzałość, przygotowują się do ostatecznej decyzji przyjęcia franciszkańskiego sposobu życia poprzez złożenie ślubów wieczystych. Okres ten trwa kilka lat (do dziewięciu).

8. Czy franciszkanie prowadzą misje?

Sekretariat Prowincjalny ds. Misji prowincji franciszkańskiej świętego Maksymiliana Kolbego ma siedzibę w klasztorze w Gdyni. Głównym zadaniem Sekretariatu jest troska o misje zagraniczne prowadzone przez Prowincję, o misjonarzy oraz animacja misyjna wśród braci i świeckich.

9. Co to jest prowincja zakonna?

Prowincja zakonna jest jednostką administracji zakonnej, obejmująca domy zakonne na określonym terenie. Na jej czele stoi prowincjał (minister prowincjalny). W Polsce istnieją trzy prowincje franciszkanów: krakowska Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, warszawska Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz gdańska Prowincja św. Maksymiliana Marii Kolbe.
10. Co to jest profesja zakonna?

Profesja zakonna jest to sposób życia poprzez złożenie trzech ślubów: ubóstwa, posłuszeństwa i czystości. Profesję zakonną podejmuje się poprzez publiczne zobowiązanie pod sankcją grzechu do zachowania trzech rad ewangelicznych: ślubu czystości, ślubu ubóstwa i ślubu posłuszeństwa.