Zapytania ofertowe

 

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT NA „Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gat. zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w związku z przygotowaniem do realizacji projektu termomodernizacji dla Prowincji Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)”

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 06.07.2017r. napłynęły 2 oferty. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz wymogi zgodnie z zapytaniem ofertowym:

WYMOGI ZAPYTANIA  Hoacyn sp. z o.o. Eko-Remiges
CENA BRUTTO 1599 zł 3075 zł
Termin realizacji ZGODNY ZGODNY
Termin płatności ZGODNY ZGODNY

PODSUMOWANIE:

Najlepsza oferta to oferta Firmy Hoacyn sp. z o.o. która złożyła ofertę najkorzystniejszą finansowo oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

Sporządził:

Leszek Łuczkanin

Data 27.07.2017r.

_______________________

6 lipca 2017 r.

Z A P Y T A N I E    O F E R T O W E

 1. Zamawiający:

zaprasza do złożenia ofert na:

„Wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej zawierającej inwentaryzację przyrodniczą w zakresie występowania chronionych gat. zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w związku z przygotowaniem do realizacji projektu termomodernizacji dla Prowincji Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)”

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej dla obiektów  :

Budynki objęte ekspertyzą

1. Kuria Prowincjalna, adres:  ul. Świętej Trójcy 4, Gdańsk nr działki ewidencyjnej…………….. kubatura 1810 m3

2. Klasztor Franciszkanów, adres ul. Ujejskiego 40, Gdynia nr działki ewidencyjnej…………….kubatura 6950 m3

Dokumentacja sporządzona zostanie na potrzeby pozyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działanie: Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

 1. Szczegółowy zakres i forma zamówienia:

W zakresie ekspertyzy przyrodniczej należy uwzględnić:

 • Charakterystykę kontrolowanych obiektów,
 • Termin przeprowadzenia kontroli oraz opis użytego sprzętu,
 • Opis stwierdzonych gatunków,
 • Zalecany harmonogram przeprowadzenia prac,
 • Propozycję wykonania kompensacji przyrodniczej,
 • Wykaz niezbędnych zezwoleń do prowadzenia prac,
 • Dokumentację fotograficzną stwierdzonych stanowisk
 • Ekspertyzę należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egz. w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.

Ekspertyzy muszą spełniać wymagania dotyczące ochrony ptaków i nietoperzy przed

przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych wynikające z obowiązujących przepisów

prawnych.

 1. Obowiązki stron:

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie:

 • rzetelna realizacja przedmiotu zamówienia
 • współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz przyjętych rozwiązań i wykorzystania materiałów, będących w dyspozycji Zamawiającego
 • ponoszenie wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należeć będzie:

 • współpraca z Wykonawcą w zakresie związanym z wykonaniem przedmiotu zamówienia
 • bieżące uzgadnianie proponowanych rozwiązań
 • udostępnienie materiałów będących w jego posiadaniu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia
 1. Warunki stawiane Wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami do wykonywania zamówienia .
 1. Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie należy zrealizować do 30.07.2017 r.

 1. Miejsce i termin złożenia oferty: 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani świadczeniem usług na określonych powyżej warunkach prosimy o złożenie oferty drogą mailową na adres: econom@franciszkanie.gdansk.pl w terminie do 21 lipca 2017  (15 dni od przesłania zapytania)

 1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:

Cena brutto oferty – znaczenie 100% 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 10 punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów. 

UWAGA:

Cenę oferty należy wyszacować biorąc pod uwagę opis przedmiotu zamówienia oraz obowiązki określone powyżej.

 1. Warunki płatności: 

Termin płatności: 14 dni od otrzymania faktury VAT

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

o. Leszek M. Łuczkanin, ekonom Prowincji

 1. Sposób przygotowania oferty: 

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego..

 1. Dodatkowe informacje: 

W przypadku, gdy w określonym w pkt. 6 terminie nie wpłynie żadna oferta lub wpłynęła mniej niż 1 ważna oferta Zamawiający unieważni to postępowanie i przeprowadzi ponowne. Zamawiający zastrzega sobie również prawo unieważnienia postępowania w sytuacji, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 1. Załączniki do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

 

Załącznik nr 1

[WZÓR  OFERTY]

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………

Numer telefonu / faksu …………………………………………………………………………………………

NIP i Regon: …………………………………………………………………………………………

Numer rachunku bankowego:    …………………………………………………………………………………………

O F E R T A

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „………………………..”

OFERUJEMY:

 1. Wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ……………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Podatek VAT …………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

Cenę brutto …………………… zł (słownie zł: ……………………………………………………………………………………).

 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
 1. Przyjmujemy termin realizacji zamówienia opisany w Zapytaniu ofertowym
 2. Wyrażamy zgodę na warunki płatności wynoszące: 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
 3. Oświadczamy, że dysponujemy osobami posiadającymi wiedzę, doświadczenie i uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

……………………………………

(miejscowość, data)

…………………………………………………………

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

Ostróda, 05.04.2017 r.

Zamawiający:

 1. Nazwa: Prowincja Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)
 2. Adres: ul. Świętej Trójcy 4; 80-822 Gdańsk
 3. NIP: 583-25-13-669

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zwracamy się prośbę o przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup i montaż instalacji pomp ciepła w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi priorytetowej efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Tytuł projektu

Projekt i budowa instalacji pomp ciepła o mocy 29,3 kW przy ul. Franciszkańskiej1 w  14-100 Ostróda

Opis: Projekt, zakup i montaż instalacji pomp ciepła o mocy 29,3 kW:

– dostawa i montaż 1 Szt. pomp ciepła o łącznej mocy 29,3 kW wg. PN-EN 14511.
– dostawa i montaż 1 szt. buforów C.O. o łącznej pojemności 500 L

– instalacja elektryczna z rozdzielnicą węzła grzewczego (1 komplet)

– prace instalacyjne (montaż) węzła grzewczego

– projekt wykonawczy węzła pomp ciepła wraz z rocznym obliczeniem produktywności.

Za porozumieniem stron, w przypadku konieczności technicznej lub ze względu na postęp technologiczny istnieje możliwość zmiany mocy pomp ciepła

Rodzaj zamówienia 45232460-4 Roboty sanitarne
Kody CPV 71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

71322200-3 Usługi projektowania rurociągów

45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Wymogi oferty Oferta powinna zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):

– datę sporządzenia

– Adres lub siedzibę oferenta

– dane kontaktowe oferenta
– Numer identyfikacji podatkowej
– Cenę wyrażoną w kwocie netto
– Parametry techniczne, karty katalogowe pomp ciepła

– Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

– okres gwarancji na montaż (w miesiącach)

– warunki płatności

– Termin realizacji zamówienia

Miejsce oraz termin składania ofert Termin składania ofert upływa 21.04 do godź 15:00
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: econom@franciszkanie.gdansk.pl ,kuriera, bądź osobiście.
W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.
Termin składania ofert Od dnia 06.04.2017 Do dnia 21.04.2017
Termin rozstrzygnięcia Do dnia 25.04.2017, otwarcie ofert 24.04.2017 godź 15:00
Miejsce i termin realizacji Miejsce realizacji zamówienia: ul. Franciszkańska 1   14-100 Ostróda
Termin wykonania do dnia: 31.12.2017r
Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec zmianie.
Wymagania
 1. Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.)
 2. Udokumentowane doświadczenie z realizacji podobnej inwestycji w postaci przedłożenia referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru z wykonania pompy ciepła o mocy zbliżonej do mocy pompy będącej przedmiotem postępowania.
  Udokumentowane posiadanie we własnych zasobach Oferenta, instalatora z ważnymi uprawnieniami UDT w zakresie instalacji pomp ciepła.

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. (Z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty).

Uwagi: Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Cena netto oferty – 60%
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – 20%
Okres gwarancji na montaż (w miesiącach) – 20%Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium:Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:Cena netto ofertyCena = Wartość najtańszej oferty (w pln) / wartość oferty badanej (w pln) x 100 x znaczenie 60% (Max. 60pkt.)Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)Czas usunięcia = najkrótszy czas usunięcia awarii / czas usunięcia awarii badanej oferty x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)Okres gwarancji na montaż (w miesiącach)Okres gwarancji = okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.* Zamawiający dopuszcza możliwość anektowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn. 

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „zaprojektowaniu, zakupie i montażu instalacji pomp ciepła o łącznej mocy …………………… kW. ……………………………………………………………………………………………………..

nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..

adres …………………………………………………………………………………………………….

telefon, faks, e-mail  wykonawcy……………………………………………………………………….

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty ……………………

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

a) Projekt wykonawczy pompy ciepła o mocy…… Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

b) Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy……. Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

Razem: Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT:………………………………………………zł Brutto: …………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam/my, że:

1) Posiadam/my ważne uprawnienia UDT w zakresie montażu pomp ciepła

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: a) projekt wykonawczy………………., b) dostawa i montaż węzła pomp ciepła……………………

6) Udzielamy gwarancji na: – wykonane roboty ………………….. lat – pompy ciepła …………………………….. lat – zbiorniku buforowe……………..lat – pozostałe urządzenia i elementy instalacji ………….. lat

7) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………..                                 ……………………………………………………

miejscowość i data                             podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO

WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY

Lp.    Nazwa podmiotu,

adres, NIP

Wartość

brutto

zamówienia

Moc pompy

ciepła

Data

odbioru

Informacje

dodatkowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

……………………………………….                          ……………………………………………………

miejscowość i data                     podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………… ………………. oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………… ……………………….. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………….                                        ……………………………………………………

miejscowość i data                            podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Ostróda, 05.04.2017 r.

Zamawiający:

a) Nazwa: Prowincja Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)

b) Adres: ul. Świętej Trójcy 4; 80-822 Gdańsk

c) NIP: 583-25-13-669

Niniejszym zwracamy się prośbę o przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi priorytetowej efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Tytuł projektu

Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej  o mocy 2 x 14,79 kW przy ul. Franciszkańskiej1 w  14-100 Ostróda

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę składa się w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub drogą mailową : econom@franciszkanie.gdansk.pl

Oferta powinna:

być opatrzona pieczątką firmową.

posiadać datę sporządzenia.

zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP.

zawierać wymagane załączniki.

być podpisana.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą mailową  lub złożyć osobiście do dnia 21.04.2017  do godz.15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: zaprojektowani, zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 29,70 kW składające się z:

– 2xpo 51szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych. (każdy 290Wp) – Ogniwa połączone między sobą tworzą panele fotowoltaiczne, z których energia przekazywana jest za pomocą połączeń kablowych inwertera.

– inwerterów 3-fazowych – celem umożliwienia przetworzenia wytworzonego przez panele  prądu o stałym napięciu na prąd przemienny 400V AC

– Rozdzielnic elektrycznych

– Konstrukcje wsporcze (2 komplety)

– Wykonanie instalacji elektrycznej elektrowni

– Prace instalacyjne (montaż) systemu fotowoltaicznego

– Projekt wykonawczy elektrowni fotowoltaicznej wraz z rocznym obliczeniem produktywności.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Rodzaj zamówienia

Kod:45261215-4:Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Kody CPV

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

71314100-3 Usługi elektryczne

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Wymogi oferty

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):

– datę sporządzenia

– Adres lub siedzibę oferenta

– dane kontaktowe oferenta

– Numer identyfikacji podatkowej

– Cenę wyrażoną w kwocie netto

– Parametry techniczne, karty katalogowe

– Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

– okres gwarancji na montaż (w miesiącach)

– warunki płatności

– Termin realizacji zamówienia

Miejsce oraz termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 21.04 do godź 15:00

Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: econom@franciszkanie.gdansk.pl ,kuriera, bądź osobiście.

W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert

Od dnia 06.04.2017 Do dnia 21.04.2017

Termin rozstrzygnięcia

Do dnia 25.04.2017, otwarcie ofert 24.04.2017 godź 15:00

Miejsce i termin realizacji

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Franciszkańska 1   14-100 Ostróda

Termin wykonania do dnia: 31.12.2017r

Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec zmianie.

Wymagania

1. Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.)

2. Udokumentowane doświadczenie z realizacji podobnej inwestycji w postaci przedłożenia referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru z wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy zbliżonej do mocy instalacji fotowoltaicznej będącej przedmiotem postępowania.

Udokumentowane posiadanie we własnych zasobach Oferenta, instalatora z ważnymi uprawnieniami UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. (Z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty).

Uwagi:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena netto oferty – 60%

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – 20%

Okres gwarancji na montaż (w miesiącach) – 20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

Cena netto oferty

Cena = Wartość najtańszej oferty (w pln) / wartość oferty badanej (w pln) x 100 x znaczenie 60% (Max. 60pkt.)

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Czas usunięcia = najkrótszy czas usunięcia awarii / czas usunięcia awarii badanej oferty x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)

Okres gwarancji na montaż (w miesiącach)

Okres gwarancji = okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

* Zamawiający dopuszcza możliwość anektowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn. 

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „zaprojektowaniu, zakupie i montażu instalacji pomp ciepła o łącznej mocy …………………… kW. ……………………………………………………………………………………………………..

nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..

adres …………………………………………………………………………………………………….

telefon, faks, e-mail  wykonawcy……………………………………………………………………….

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty ……………………

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

a) Projekt wykonawczy pompy ciepła o mocy…… Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

b) Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy……. Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

Razem: Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT:………………………………………………zł Brutto: …………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam/my, że:

1) Posiadam/my ważne uprawnienia UDT w zakresie montażu pomp ciepła

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: a) projekt wykonawczy………………., b) dostawa i montaż węzła pomp ciepła……………………

6) Udzielamy gwarancji na: – wykonane roboty ………………….. lat – pompy ciepła …………………………….. lat – zbiorniku buforowe……………..lat – pozostałe urządzenia i elementy instalacji ………….. lat

7) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………..                                 ……………………………………………………

miejscowość i data                             podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO

WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY

Lp.    Nazwa podmiotu,

adres, NIP

Wartość

brutto

zamówienia

Moc pompy

ciepła

Data

odbioru

Informacje

dodatkowe

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

……………………………………….                          ……………………………………………………

miejscowość i data                     podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………… ………………. oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………… ……………………….. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………….                                        ……………………………………………………

miejscowość i data                            podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

 

 

 

Zamawiający:

a) Nazwa: Prowincja Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)

b) Adres: ul. Świętej Trójcy 4; 80-822 Gdańsk c) NIP: 583-25-13-669

ZAPYTANIE OFERTOWE

Niniejszym zwracamy się prośbę o przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup i montaż instalacji pomp ciepła w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi priorytetowej efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Tytuł projektu

Projekt i budowa instalacji pomp ciepła o mocy 29,3 kW przy ul. Franciszkańskiej1 w 14-100 Ostróda

Ostróda, 05.04.2017 r.

Opis:

Projekt, zakup i montaż instalacji pomp ciepła o mocy 29,3 kW:

– dostawa i montaż 1 Szt. pomp ciepła o łącznej mocy 29,3 kW wg. PN-EN 14511. – dostawa i montaż 1 szt. buforów C.O. o łącznej pojemności 500 L
– instalacja elektryczna z rozdzielnicą węzła grzewczego (1 komplet)
– prace instalacyjne (montaż) węzła grzewczego

– projekt wykonawczy węzła pomp ciepła wraz z rocznym obliczeniem produktywności.

Za porozumieniem stron, w przypadku konieczności technicznej lub ze względu na postęp technologiczny istnieje możliwość zmiany mocy pomp ciepła

Rodzaj 45232460-4 Roboty sanitarne zamówienia

Kody CPV

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Wymogi oferty

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):

– datę sporządzenia
– Adres lub siedzibę oferenta
– dane kontaktowe oferenta
– Numer identyfikacji podatkowej
– Cenę wyrażoną w kwocie netto
– Parametry techniczne, karty katalogowe pomp ciepła
– Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – okres gwarancji na montaż (w miesiącach)
– warunki płatności
– Termin realizacji zamówienia

Miejsce oraz termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 21.04 do godź 15:00
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: econom@franciszkanie.gdansk.pl ,kuriera, bądź osobiście.
W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

Termin Od dnia 06.04.2017 Do dnia 21.04.2017 składania ofert

Termin Do dnia 25.04.2017, otwarcie ofert 24.04.2017 godź 15:00 rozstrzygnięcia

Miejsce i termin realizacji

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Franciszkańska 1 14-100 Ostróda Termin wykonania do dnia: 31.12.2017r
Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec zmianie.

Wymagania

1. ZniniejszegopostępowaniazostanąwykluczeniOferenci,którzysąpowiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020 z dnia 10.04.2015 r.)

2. Udokumentowanedoświadczeniezrealizacjipodobnejinwestycjiwpostaci przedłożenia referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru z wykonania pompy ciepła o mocy zbliżonej do mocy pompy będącej przedmiotem postępowania.

Udokumentowane posiadanie we własnych zasobach Oferenta, instalatora z ważnymi uprawnieniami UDT w zakresie instalacji pomp ciepła.

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. (Z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty).

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.

W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Uwagi:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena netto oferty – 60%
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – 20% Okres gwarancji na montaż (w miesiącach) – 20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

Cena netto oferty

Cena = Wartość najtańszej oferty (w pln) / wartość oferty badanej (w pln) x 100 x znaczenie 60% (Max. 60pkt.)

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Czas usunięcia = najkrótszy czas usunięcia awarii / czas usunięcia awarii badanej oferty x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)

Okres gwarancji na montaż (w miesiącach)

Okres gwarancji = okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

* Zamawiający dopuszcza możliwość anektowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania.

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „zaprojektowaniu, zakupie i montażu instalacji pomp ciepła o łącznej mocy …………………… kW. ……………………………………………………………………………………………………..

nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..

adres ……………………………………………………………………………………………………. telefon, faks, e-mail wykonawcy……………………………………………………………………….

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty ……………………

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

a) Projekt wykonawczy pompy ciepła o mocy…… Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

b) Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy……. Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

Razem: Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT:………………………………………………zł Brutto: …………………………………………………………………..zł (słownie brutto

……………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam/my, że:

1) Posiadam/my ważne uprawnienia UDT w zakresie montażu pomp ciepła

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: a) projekt wykonawczy………………., b) dostawa i montaż węzła pomp ciepła……………………

6) Udzielamy gwarancji na: – wykonane roboty ………………….. lat – pompy ciepła

…………………………….. lat – zbiorniku buforowe……………..lat – pozostałe urządzenia i elementy instalacji ………….. lat

7) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………..

............................................................

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY

Lp.

Nazwa podmiotu, adres, NIP

Wartość brutto

Moc pompy Data zamówienia ciepła odbioru

Informacje dodatkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

………………………………………. ……………………………………………………

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………… ………………. oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………… ……………………….. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………….

............................................................

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE

a) Nazwa: Prowincja Świętego Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Polsce (Franciszkanów)

 1. b)  Adres: ul. Świętej Trójcy 4; 80-822 Gdańsk
 2. c)  NIP: 583-25-13-669

Niniejszym zwracamy się prośbę o przedstawienia oferty handlowej na planowany zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi priorytetowej efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020.

Tytuł projektu

Projekt i budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 x 14,79 kW przy ul. Franciszkańskiej1 w 14-100 Ostróda

Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę składa się w formie pisemnej na adres Zamawiającego lub drogą mailową : econom@franciszkanie.gdansk.pl

Ostróda, 05.04.2017 r.

Oferta powinna:
być opatrzona pieczątką firmową.
posiadać datę sporządzenia.
zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, NIP.
zawierać wymagane załączniki.
być podpisana.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. Ofertę Wykonawcy należy przesłać pocztą mailową lub złożyć osobiście do dnia 21.04.2017 do godz.15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: zaprojektowani, zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 29,70 kW składające się z:

– 2xpo 51szt. monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych. (każdy 290Wp) – Ogniwa połączone między sobą tworzą panele fotowoltaiczne, z których energia przekazywana jest za pomocą połączeń kablowych inwertera.
– inwerterów 3-fazowych – celem umożliwienia przetworzenia wytworzonego przez panele prądu o stałym napięciu na prąd przemienny 400V AC

– Rozdzielnic elektrycznych
– Konstrukcje wsporcze (2 komplety)
– Wykonanie instalacji elektrycznej elektrowni
– Prace instalacyjne (montaż) systemu fotowoltaicznego
– Projekt wykonawczy elektrowni fotowoltaicznej wraz z rocznym obliczeniem produktywności.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Rodzaj zamówienia

Kod:45261215-4:Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

Kody CPV

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
71314100-3 Usługi elektryczne
71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Wymogi oferty

Oferta powinna zawierać następujące informacje i dane (zakres minimalny):

– datę sporządzenia
– Adres lub siedzibę oferenta
– dane kontaktowe oferenta
– Numer identyfikacji podatkowej

– Cenę wyrażoną w kwocie netto
– Parametry techniczne, karty katalogowe
– Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – okres gwarancji na montaż (w miesiącach)
– warunki płatności
– Termin realizacji zamówienia

Miejsce oraz termin składania ofert

Termin składania ofert upływa 21.04 do godź 15:00
Oferta może być przesłana za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na adres: econom@franciszkanie.gdansk.pl ,kuriera, bądź osobiście.
W każdym przypadku liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego.

Termin składania ofert

Od dnia 06.04.2017 Do dnia 21.04.2017

Termin rozstrzygnięcia

Do dnia 25.04.2017, otwarcie ofert 24.04.2017 godź 15:00

Miejsce i termin realizacji

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Franciszkańska 1 14-100 Ostróda Termin wykonania do dnia: 31.12.2017r
Za porozumieniem stron termin wykonania może ulec zmianie.

Wymagania

1. Z niniejszego postępowania zostaną wykluczeni Oferenci, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.)

2. Udokumentowane doświadczenie z realizacji podobnej inwestycji w postaci przedłożenia referencji lub bezusterkowego protokołu odbioru z wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy zbliżonej do mocy instalacji fotowoltaicznej będącej przedmiotem postępowania.

Udokumentowane posiadanie we własnych zasobach Oferenta, instalatora z ważnymi uprawnieniami UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych.

Zamawiający powiadomi i podpisze umowę z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. (Z uwzględnieniem kryteriów wyboru oferty).

Uwagi:
Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Cena netto oferty – 60%
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach) – 20% Okres gwarancji na montaż (w miesiącach) – 20%

Sposób przyznawania punktacji za spełnione kryterium:

Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następujących wzorów:

Cena netto oferty

Cena = Wartość najtańszej oferty (w pln) / wartość oferty badanej (w pln) x 100 x znaczenie 60% (Max. 60pkt.)

Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia usterki (w godzinach)

Czas usunięcia = najkrótszy czas usunięcia awarii / czas usunięcia awarii badanej oferty x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)

Okres gwarancji na montaż (w miesiącach)

Okres gwarancji = okres gwarancji oferty badanej / najdłuższy okres gwarancji ze złożonych ofert x 100 x znaczenie 20% (Max. 20 pkt.)

W przypadku uzyskania przez więcej niż jedną ofertę takiej samej ilości punktów wyliczonych wg ww. kryteriów, wybór nastąpi w oparciu o kryterium ceny netto.

* Zamawiający dopuszcza możliwość anektowania umowy w zakresie terminu realizacji zadania.

Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszego zapytania bez wyłonienia oferty i bez podawania przyczyn.

W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych zamówień 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie dotyczące zadania inwestycyjnego pn. „zaprojektowaniu, zakupie i montażu instalacji pomp ciepła o łącznej mocy …………………… kW. ……………………………………………………………………………………………………..

nazwa wykonawcy ……………………………………………………………………………………………………..

adres ……………………………………………………………………………………………………. telefon, faks, e-mail wykonawcy……………………………………………………………………….

telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty ……………………

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

a) Projekt wykonawczy pompy ciepła o mocy…… Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

b) Dostawa i montaż pompy ciepła o mocy……. Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT: ………………………………………………zł Brutto:…………………………………………………………………..zł (słownie brutto ……………………………………………………………………………..)

Razem: Netto: ………………………………………………………..zł Podatek VAT:………………………………………………zł Brutto: …………………………………………………………………..zł (słownie brutto

……………………………………………………………………………..)

2. Oświadczam/my, że:

1) Posiadam/my ważne uprawnienia UDT w zakresie montażu pomp ciepła

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;

3) Dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) Znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie do: a) projekt wykonawczy………………., b) dostawa i montaż węzła pomp ciepła……………………

6) Udzielamy gwarancji na: – wykonane roboty ………………….. lat – pompy ciepła

…………………………….. lat – zbiorniku buforowe……………..lat – pozostałe urządzenia i elementy instalacji ………….. lat

7) Uzyskałem/liśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 8) W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

……………………………………..

............................................................

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2

WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY

Lp.

Nazwa podmiotu, adres, NIP

Wartość brutto

Moc pompy Data zamówienia ciepła odbioru

Informacje dodatkowe

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

………………………………………. ……………………………………………………

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH

Ja niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………………………………… ………………. oświadczam, że ………………………………………………………………………………………………… ……………………….. (nazwa oferenta) nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z

przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru sprzedawcy nieruchomości a Oferentem, polegające w szczególności na:

– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

……………………………………….

............................................................

miejscowość i data podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU W OSTRÓDZIE.

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 5 kwietnia 2017 roku napłynęły 2 oferty. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz punktację według zapytania ofertowego:

WYMOGI ZAPYTANIA +WAGA PUNKTÓW INMONT Sp. z o.o. RES ENERGY
CENA NETTO (projekt + wykonanie)x60pkt 207 060,00

60pkt

218 300,40

56,9pkt

DATA WYKONANIA (projektu +robót)-wymóg ZGODNA ZGODNA
GWARANCJE-roboty

-inwertery

-panele fot.

– pozostałe urządzenia i elementy instalacji

5 LAT

5 LATA

5 LAT

5 LAT

12,5pkt

8LAT

5 LAT

12 LAT

10 LAT

20 pkt

WYKONANIA 6,75; 4,24;3,25 39,52; 40
OŚWIADCZENIE ZGODNE ZGODNE
TERMIN USUNIĘCIA USTERKI BRAK DANYCH

0 pkt

24 godziny

20 pkt

RAZEM 72,50pkt 96,9 pkt

PODSUMOWANIE:

Najlepszą ofertą jest oferta firmy  RES ENERGY, która   uzyskała 96,9 pkt. oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

Sporządził:

Leszek Łuczkanin

25.04.2017

 

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZĄCA ZŁOŻONYCH OFERT NA WYKONANIE POMP CIEPŁA W BUDYNKU W OSTRÓDZIE.

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 5 kwietnia 2017 roku napłynęła 1 oferta. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz punktację według zapytania ofertowego:

WYMOGI ZAPYTANIA +WAGA PUNKTÓW INMONT Sp. z o.o.
CENA BRUTTO (projekt + wykonanie)x60pkt 139.092,09

60pkt

DATA WYKONANIA (projektu +robót)-wymóg ZGODNA
GWARANCJE-roboty

-pompy

-zbiorniki

5 LAT

2 LATA

5 LAT

20 pkt

WYKONANIA 138,20; 52; 18,60;14,70
OŚWIADCZENIE ZGODNE
TERMIN USUNIĘCIA USTERKI 6 godzin

20pkt

RAZEM 100pkt

PODSUMOWANIE:

Oferta Firmy INMONT Sp. z o.o. Piduń 16a 12-122 Jedwabno uzyskała 100 pkt. oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

Sporządził:

Leszek Łuczkanin

25.04.2017