Franciszkański Zakon Świeckich przy klasztorze franciszkanów na Wzgórzu Przemysła w Poznaniu


Franciszkański Zakon Świeckich został założony przez św. Franciszka w 1221 r. i otrzymał nazwę: Zakon braci i sióstr od pokuty. W czasach późniejszych ustaliła się nazwa Trzeci zakon św. Franciszka, a dla jego członków nazwa tercjarze. Obecnie nosi miano Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, a jego członkowie nazywani są franciszkanami świeckimi.

Wspólnoty tercjarskie zakładane były przy wszystkich klasztorach franciszkańskich. Przy klasztorze franciszkanów w Poznaniu wspólnota FZŚ powstała po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w dwudziestoleciu międzywojennym. Akt erekcyjny nosi datę 2 października 1933 r.

Nie jesteśmy tylko ruchem czy stowarzyszeniem. Jesteśmy Zakonem i mamy swoją Regułę, Konstytucje, rytuał i Statuty. Reguła była zmieniana stosownie do zmieniającej się sytuacji prawnej w Kościele i stosownie do przemian zachodzących w kulturze obyczajowej i materialnej. Pierwszą zatwierdził papież Honoriusz III w 1221 r., drugą Mikołaj IV w 1289 r., trzecią Leon XIII w 1883 r. Aktualnie obowiązująca Reguła została zatwierdzona przez papieża Pawła VI w 1978 r. Oprócz Reguły podstawową normą prawną Zakonu są Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich - zatwierdzone w 8 grudnia 2000r. przez kongregację Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.

Już pod koniec XIII w. wspólnoty braterskie Zakonu były liczne i aktywnie działały. Naśladowcami św. Franciszka byli mali i wielcy tego świata: św. Elżbieta - córka króla Węgier i król Francji - Ludwik IX (późniejszy święty), a także: św. Aniela Merici, założycielka zakonu sióstr urszulanek, św. Joanna d'Arc, św. Róża z Witerbo - słynna mistyczka, św. Małgorzata z Kortony - pokutnica, słynni twórcy: Dante, Giotto, Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Galileusz, Volta, Kolumb, Jacek Malczewski, Adam Chmielowski czyli brat Albert - założyciel zakonu albertynów, zaś spośród kapłanów Jan Bosko, kardynał Deskur, Kardynał Wyszyński, a także papież Pius IX i Leon XIII, a także Jan XXIII. Nasza, poznańska wspólnota szczyci się tym, że w okresie międzywojennym przełożonym kongregacji męskiej zakonu był generał Józef Haller. Z tego czasu zachowały się dwa sztandary: sztandar kongregacji męskiej i żeńskiej III Zakonu.

Obecnie na świecie jest 432 tys. franciszkanów świeckich. W Polsce liczba ta wynosi 17 tys., natomiast w Regionie Poznańskim, obejmującym Metropolię Poznańską i Gnieźnieńską, ponad 400 osób. W samym Poznaniu jest prawie stu franciszkanów świeckich. Nasza wspólnota liczy około 50 członków, z tego chorych ponad 20. Przy wspólnocie działa Infirmeria, czyli grupa osób odwiedzających chorych. Spotykamy się na wspólnym przeżywaniu Eucharystii w drugą sobotę miesiąca na Mszy świętej o godzinie 9.00. Po mszy św. spotykamy się w salce przy klasztorze. Wspólnie modlimy się, dzielimy się swoimi radościami i problemami. Spotkanie kończy się zazwyczaj przed 12.00.

Główny cel życia wskazuje nam Reguła: Reguła Franciszkanów świeckich jest następująca: zachowywać Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa, naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi (Reguła rozdz. II, § 4). Celem franciszkanów świeckich jest więc uświęcenie własne oraz apostolstwo życiem i przykładem; budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego, niesienia wiary, nadziei i miłości, pokoju i dobra.

Członkami Franciszkańskiego Zakonu świeckich mogą zostać katolicy, którzy ukończyli 18 rok życia. Mogą to być ludzie stanu wolnego albo żyjący w związkach małżeńskich. Wstąpienie do Zakonu nie wymaga opuszczenia swojego domu czy rezygnacji z małżeństwa. Naszymi członkami mogą być również wdowy, wdowcy lub osoby duchowne, lecz niezwiązane z inną rodziną zakonną, czyli klerycy, księża, a także biskupi. Przygotowanie do życia we wspólnocie trwa około półtora roku i składa się z tzw. okresu wstępnego, czyli półrocznego postulatu i z rocznego nowicjatu. W tym czasie kandydat zobowiązany jest przychodzić na lekcje formacji, prowadzone przez mistrza nowicjatu naszego Zakonu. Po tym czasie próby odbywa się uroczysta profesja Reguły czyli przyrzeczenie życia Ewangelią Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Franciszkański Zakon świeckich dzieli się na wspólnoty narodowe, regionalne i miejscowe. Przełożoną poznańskiej wspólnoty jest s. Alicja Adamczak. Wspólnota na każdym poziomie ma swego asystenta - kapłana z I Zakonu św. Franciszka lub kapłana diecezjalnego. Asystentem naszej wspólnoty miejscowej jest o. gwardian - o. Manswet Wardyn.

Kontaktować można się z nami po wspólnotowej Mszy świętej. Comiesięczne informacje o nas zamieszczamy w biuletynie Formacja umieszczanym w gablocie.

S. Joanna Szelągowska